Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 1
Εισαγωγή

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014/15 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» (Υπουργική Απόφαση αρ. 158937/Β7/03-10-2014, Φ.Ε.Κ. 2748/ τ.Β΄/14-10-2014), η λειτουργία του οποίου διέπεται από: α) την ισχύουσα νομοθεσία του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16.08.2008 τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/04.09.2009, τ. Α΄) β) το Ν. 3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/02.08.2005, τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος» όπως σήμερα η ανωτέρω νομοθεσία ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 Ν. 4009/2011, του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 και του άρθρου 34 παρ. 2 Ν. 4115/2013, γ) την Υ.Α. Φ5/89656/Β3/2007 (Φ.Ε.Κ. 1466/13.08.2007) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» δ) την Υπουργική Απόφαση λειτουργίας του και ε) τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.).
Ο Κ.Μ.Σ. τροποποιείται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.

Άρθρο 2
Στόχος και αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Παιδαγωγικής, η εξειδικευμένη εκπαίδευση και περαιτέρω κατάρτιση επιστημόνων δασκάλων και παιδαγωγών στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για την άμεση και αξιόπιστη επίλυση των προβλημάτων και θεμάτων στον επαγγελματικό και επιστημονικό στίβο των Επιστημών της Αγωγής. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης.
Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η αρτιότερη επιστημονική θωράκιση εκπαιδευτικών ή θα στελεχώσουν μελλοντικά την εκπαίδευση σε όλες τις επιστημονικές και διοικητικές της δομές. Το Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει στην προετοιμασία εκπαιδευτικών για την ανάληψη θέσεων Στελεχών Εκπαίδευσης, στην επιστημονική αναβάθμιση των ήδη υπηρετούντων Στελεχών Εκπαίδευσης και στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες. Συγχρόνως, επιδιώκεται η ενίσχυση των μεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό τη διεθνή προβολή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και την ένταξή του στον παγκόσμιο ερευνητικό ιστό.

Άρθρο 3
Όργανα λειτουργίας Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3685/2008, αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. σε επίπεδο Τμήματος είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την εισήγηση ή έγκριση προτάσεων σχετικά με το Π.Μ.Σ., τον ορισμό μελών συμβουλευτικών και όποιων άλλων επιτροπών κρίνει απαραίτητο, τον ορισμό μελών των εξεταστικών επιτροπών για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και με κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξει μετά από εισήγηση της Σ.Ε.. Στη Γ.Σ.Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και εισηγείται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
β) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία είναι τετραμελής και απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., τον εκάστοτε Διευθυντή του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Τμήματος, ένα μέλος ΔΕΠ του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Σε περίπτωση ταύτισης των προσώπων τότε τα μέλη της Σ.Ε. συμπληρώνονται από μέλη ΔΕΠ του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τα μέλη της ορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Τμήματος. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.
γ) Ο Διευθυντής που προεδρεύει της Σ.Ε. και ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τις αποφάσεις της Σ.Ε. και γενικά κάθε θέμα που αφορά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίησή του.

Άρθρο 4
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό πεδίο «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής».
Η αγγλόφωνη αντιστοίχηση του τίτλου σπουδών είναι «Master of Education (M.Ed.)».
Με βάση το Ν. 3848, αρθ. 2, παρ. 3, εδαφ. δ. πιστοποιείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια με την κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής.

Άρθρο 5
Διάρκεια Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η τυπική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα δύο είναι διδακτικά εξάμηνα, με παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων και συμμετοχή σε κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., και το τρίτο προβλέπεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης.
Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στο διπλάσιο της προβλεπόμενης διάρκειας. Μετά τη λήξη του ανώτατου αυτού χρονικού διαστήματος ο Μ.Φ. διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Άρθρο 6
Αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχεται σε σαράντα (40). Ο ακριβής αριθμός κατ’ έτος καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
Πλέον αυτών μπορεί να εισαχθούν, με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ως υπεράριθμοι: α) οι ισοψηφήσαντες στην αξιολόγηση σε επίπεδο τουλάχιστον του τελευταίου στην κατάταξη επιτυχόντος ατόμου, και β) οι πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 7
Προϋποθέσεις Επιλογής Υποψήφιων για Μ.Δ.Ε.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ με διάρκεια φοίτησης οκτώ (8) εξαμήνων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Επίσης, υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές οι οποίοι έχουν περατώσει τον κύκλο προπτυχιακών σπουδών και αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών.

Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης:
• Αίτηση υποψηφιότητας
• Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν αποφοιτήσει από την αλλοδαπή.
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο).
• Βιογραφικό σημείωμα.
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία από Καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές (αν υπάρχουν).
• Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (αν υπάρχουν).
• Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση και της ελληνικής γλώσσας.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνει την γνησιότητα των αντιγράφων που προσκόμισε ο υποψήφιος.

Διαδικασία και κριτήρια εισαγωγής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών
Η επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με τη συνεκτίμηση κριτηρίων που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και την απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, όπως περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

α/α Κριτήριο Μόρια/συντελεστές βαρύτητας
1 Γενικός βαθμός Πτυχίου προπτυχιακών σπουδών 5-10
(Βαθμός Χ 1)
2 Βαθμών συναφών με την ειδίκευση προπτυχιακών μαθημάτων 0-5
(μέσος όρος βαθμών Χ 0,5)
3 Άλλα Πτυχία 0-5
(Βαθμός Χ 0,5)
4 Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 0-5

(Βαθμός Χ 1)
5 Συναφής ερευνητική δραστηριότητα (πτυχιακή εργασία, συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και σε επιστημονικά περιοδικά) 0-15
6 Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το ΠΜΣ ή ανώτερη σχολή παιδαγωγικής εξειδίκευσης 0-5
7 Επίπεδο γλωσσομάθειας
(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) 0-5
C1: 4 μόρια
Β1: 2 μόρια
2η ξένη γλώσσα: (Β1) 1 μόριο
8 Ατομική συνέντευξη 0-20
ΣΥΝΟΛΟ 70

Άρθρο 8
Έγκριση και εγγραφή Μεταπτυχιακών φοιτητών

Από την Γ.Σ.Ε.Σ. συγκροτείται, μετά από πρόταση της Σ.Ε., Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών, η οποία συνεκτιμά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, διενεργεί την συνέντευξη των υποψηφίων προς φοίτηση, συντάσσει τον Πίνακα Επιτυχόντων καθώς και Πίνακα Επιλαχόντων κατά αξιολογική σειρά. Ο Διευθυντής Π.Μ.Σ. εισηγείται προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. τους ανωτέρω πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων για εγγραφή και φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Οι αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι τελεσίδικες. Οι επιτυχόντες ειδοποιούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Επιτυχών/ούσα που δεν θα εγγράφεται μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός αν επικαλεσθεί εξαιρετικούς λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή η Συντονιστική Επιτροπή αξιολογεί τους λόγους που επικαλείται ο επιτυχών/ούσα και το βαθμό τεκμηρίωσής τους και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. προς επικύρωση.
Στη θέση επιτυχόντος/ούσας που δεν εγγράφεται ή δεν αποδέχεται την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες μπορεί, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και επικύρωση της Γ.Σ.Ε.Σ., να εγγραφεί άτομο από τον Πίνακα Επιλαχόντων, σύμφωνα με την αξιολογική κατάταξη.

Άρθρο 9
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. θεωρούνται όσοι έχουν εγγραφεί στο Π.Μ.Σ..
Ένας Μ.Φ. που έχει εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. διατηρεί την ιδιότητα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή για όσο διάστημα βρίσκεται εντός των θεσμικά προβλεπόμενων χρονικών ορίων απόκτησης των προϋποθέσεων για την απονομή του Μ.Δ.Ε.
Οι εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών φοιτητών στην Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζονται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από το Δ.Σ. του Συλλόγου των Μ.Φ..

Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών και Προϋποθέσεις κτήσης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 μονάδες ECTS)
Υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (8 μονάδες ECTS)
 • Εκπαιδευτική Πολιτική (8 μονάδες ECTS)
 • Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών (8 μονάδες ECTS)

Μαθήματα επιλογής (επιλέγεται 1)

  • Συγκριτική σπουδή εκπαιδευτικών τάσεων (6 μονάδες ECTS)
  • Διαχείριση σχολικής τάξης (6 μονάδες ECTS)
  • Κοινωνιολογικά θέματα και κοινωνικά προβλήματα (6 μονάδες ECTS)
  • Ψυχολογικές δεξιότητες των Στελεχών Εκπαίδευσης (6 μονάδες ECTS)
  • Ιστορική ανασκόπηση Προγραμμάτων Σπουδών: το παράδειγμα της Γεωγραφίας (6 μονάδες ECTS)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 μονάδες ECTS)

Υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Ιστορία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης (8 μονάδες ECTS)
 • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (8 μονάδες ECTS)
 • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης: Έρευνα και Εφαρμογές (8 μονάδες ECTS)

Μαθήματα επιλογής (επιλέγεται 1)

  • Παιδαγωγική του Θεάτρου (6 μονάδες ECTS)
  •  Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας (6 μονάδες ECTS)
  • Εφαρμοσμένη Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες με έμφαση στην ποιοτική ανάλυση δεδομένων (6 μονάδες ECTS)
  • Θέματα Νεοελληνικής εκπαίδευσης (6 μονάδες ECTS)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 μονάδες ECTS)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (30 μονάδες ECTS)

 

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα Σπουδών θα γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται με δια ζώσης μαθήματα που μπορούν να διεξάγονται βάσει εβδομαδιαίου προγράμματος ή σε προκαθορισμένες συναντήσεις, όπως θα ορίζονται από τον υπεύθυνο Καθηγητή του μαθήματος και έγκριση από την Σ.Ε. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Παρέχεται η δυνατότητα αδικαιολογήτων απουσιών μέχρι έξι (6) ώρες/μάθημα. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση της Σ.Ε. επιτρέπεται υπέρβαση του παραπάνω ορίου.
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και το εκπαιδευτικό υλικό και η βιβλιογραφία είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης των σπουδών του Π.Μ.Σ. (π.χ.  πρόσκληση ξένων διδασκόντων) μέρος των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται και σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την κτήση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται:
α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και σε ένα μάθημα επιλογής του Α΄ Εξαμήνου και στα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και σε ένα (1) μάθημα επιλογής του Β΄ εξαμήνου,
β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης στο Γ΄ Εξάμηνο καθώς και,
γ) η όποια συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. ορίζει κατά περίπτωση η Συντονιστική Επιτροπή.
Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), που κατανέμονται ως εξής:  
Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τη Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης.

Άρθρο 11
Αξιολόγηση και Βαθμολογία για το Μ.Δ.Ε.

Η συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προϋποθέτει τη συστηματική παρακολούθηση και την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων σε κάθε μάθημα και στο Πρόγραμμα Σπουδών συνολικά. Η αξιολόγηση στα επιμέρους μαθήματα διεξάγεται με πολλαπλές εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους αξιολόγησης, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο του μαθήματος.
Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται ο Μ.Φ. να έχει πετύχει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5/10) σε κάθε μάθημα εξαμήνου και  τη Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης, και να έχει συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.
Οι προθεσμίες ολοκλήρωσης και κατάθεσης όλων των αξιολογούμενων εργασιών, δραστηριοτήτων κλπ. στα πλαίσια κάθε μαθήματος είναι δεσμευτικές. Υπέρβαση των προθεσμιών είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Σε αντίθετη περίπτωση η σχετική εργασία, δραστηριότητα κλπ. μηδενίζεται.
Σε περίπτωση μη επαρκούς ανταπόκρισης σε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών ο Μ.Φ. δικαιούται επανεξέταση εντός τριμήνου από την ημερομηνία ανακοίνωσης της βαθμολογίας. Αν μετά την δεύτερη προσπάθεια ο Μ.Φ. δεν ανταποκριθεί επιτυχώς στα κριτήρια αξιολόγησης, έχει το δικαίωμα να απευθύνει γραπτώς αίτημα επανεξέτασης στην Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. ορίζει τρεις εξεταστές, από τους οποίους οι δύο είναι μέλη της Σ.Ε. και ο άλλος μέλος ΔΕΠ του Δ.Π.Θ. του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 12
Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης

Οι Μ.Φ. στην έναρξη του 3ου Εξαμήνου υποχρεούνται να επιλέξουν θέμα Μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης. Η δήλωση του θέματος σε ειδικό Έντυπο γίνεται στην υπεύθυνη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης καθοδηγείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή που προτείνεται στη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. Για την εξέταση και αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τριμελής Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Η τελική μορφή της Μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης υποβάλλεται για κρίση σε τρία αντίτυπα (έντυπα και ηλεκτρονικά) και μετά την επιτυχή παρουσίαση κατατίθεται ένα τελικό αντίτυπο στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος και ένα αντίτυπο στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις Μ.Φ.

Στους Μ.Φ. ανατίθεται από το Τμήμα επικουρικό-εκπαιδευτικό έργο που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανταπόκριση σε αυτό είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 14
Αναστολή Φοίτησης-Οριστική Διακοπή Φοίτησης–Διαγραφή Μ.Φ.

Ο Μ.Φ. μπορεί να ζητήσει με γραπτή αίτηση, αναστολή φοίτησης μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Π.Μ.Σ. Η αίτηση του Μ.Φ. εγκρίνεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Το διάστημα αναστολής φοίτησης μπορεί να είναι ένα (1) ή δύο (2) εξάμηνα σπουδών. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Μ.Φ. βρίσκεται σε αναστολή της φοίτησής του με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου φοίτησης.
Κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματά του. Η φοιτητική ιδιότητα, αποκτάται αυτόματα μετά την λήξη της αναστολής.
Ο Μ.Φ. μετά τη λήξη της αναστολής φοίτησής του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια κ.λπ., τα οποία δεν είχε ολοκληρώσει επιτυχώς πριν από την αναστολή.
Οριστική διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει κατόπιν υποβολής σχετικού γραπτού αιτήματος του Μ.Φ. προς το Π.Μ.Σ. Η πράξη αυτή είναι αμετάκλητη.
Διαγραφή Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ. μπορεί να γίνει για τους ακόλουθους λόγους: α) λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μ.Φ., όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό (άρθρο 13) ή αποφασίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ., β) λόγω μη καταβολής των προβλεπόμενων διδάκτρων και γ) λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων του Μ.Φ., σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος Κανονισμού. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εντός 15 ημερών στον ενδιαφερόμενο Μ.Φ. και αυτός έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης. Η ένσταση κρίνεται τελεσίδικα από τα ανωτέρω όργανα.
Σε περίπτωση οριστικής διακοπής φοίτησης ή διαγραφής Μ.Φ., για οποιοδήποτε λόγο, τα ήδη καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 15
Διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.–Επιβλέποντες

Την ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν Καθηγητές και Λέκτορες του Τομέα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Τμήματος.
Στην διδασκαλία των μαθημάτων μπορούν να προσκαλούνται: Καθηγητές ή Λέκτορες των υπολοίπων Τομέων του Τμήματος, άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκές δημοσιευμένο έργο. Επίσης μπορούν να προσκαλούνται ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Οι Καθηγητές και Λέκτορες που πληρούν απόλυτα τις υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά προγράμματα δύνανται να αποζημιώνονται όταν παρέχουν τις υπηρεσίες τους (διδασκαλία και επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών) στο Π.Μ.Σ. Το ύψος της αποζημίωσης, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ., εισηγείται η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 16
Δίδακτρα-¬Υποτροφίες-¬Έπαθλα

Σύμφωνα με την Υ.Α. ίδρυσης του Π.Μ.Σ., για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Μ.Δ.Ε. προβλέπονται δίδακτρα συνολικού ύψους 3.000 Ευρώ. Το ύψος των διδάκτρων μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε.. Τα επιμέρους θέματα σχετικά με τη διαχείριση των διδάκτρων ρυθμίζονται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τη Σ.Ε., και εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Η διαδικασία καταβολής και διαχείρισης των διδάκτρων για το Π.Μ.Σ. γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/08). Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το Π.Μ.Σ. για τις πάσης φύσεως δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των Μ.Φ., τη στήριξη της σχετικής έρευνας και γενικά για την εύρυθμη λειτουργία και συνεχή αναβάθμιση του Π.Μ.Σ. Ο τρόπος υλοποίησης των δαπανών καθορίζεται από τα αρμόδια όργανα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τις κείμενες διατάξεις.
Με βάση τα ανωτέρω, και αποσκοπώντας στη βέλτιστη υλοποίηση του Π.Μ.Σ. και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του, ο τρόπος εξόφλησης των ως άνω διδάκτρων, ορίζεται ως εξής:

 • Έγγραφή Α΄ εξαμήνου: 50% του συνολικού ποσού των διδάκτρων.
 • Έγγραφή Β΄ εξαμήνου: 30% του συνολικού ποσού των διδάκτρων.
 • Έγγραφή Γ΄ εξαμήνου: 20% του συνολικού ποσού των διδάκτρων.

Το Π.Μ.Σ. κάθε χρόνο χορηγεί Υποτροφίες σε Μ.Φ. Το ποσό της Υποτροφίας και οι όροι χορήγησης θα καθορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε.

Άρθρο 17
Διαχείριση εσόδων από κρατήσεις Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 8 του ν.3685 το ποσό που προκύπτει από την κράτηση ποσοστού 25% επί των διδάκτρων και αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος που αφορούν το Π.Μ.Σ, τα ποσά που θα προκύπτουν θα διαχειρίζονται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Π.Μ.Σ., με την συναντίληψη των μελών της Σ.Ε. σε νέο έργο και θα μπορούν να διατεθούν στις εξής κατηγορίες δαπανών:
• Συντήρηση και ανανέωση υλικοτεχνικής υποδομής, αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας, αιθουσών συνεδριάσεων και εργαστηρίων ΠΜΣ.
• Καταβολή συνδρομών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (journals) και βάσεις δεδομένων (data bases) καθώς και προμήθεια επιστημονικών βιβλίων των γνωστικών αντικειμένων του ΠΜΣ.
• Προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση εξοπλισμού για εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες συνεδριάσεων και εργαστηρίων.
• Προμήθεια και συντήρηση λογισμικού και αγορά τεχνογνωσίας (λ.χ. case studies, τυποποιημένα διεθνώς tests).
• Έξοδα διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων με κύριο διοργανωτή το ΠΜΣ του Ιδρύματος.

Άρθρο 18
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. προσαρμόζεται στις διατάξεις περί αξιολόγησης, κατά τα προβλεπόμενα του Ν. 3685/2008 και συντάσσει κάθε τρία χρόνια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3374/2005.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. ορίζει Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Εσ.Α.) του Π.Μ.Σ., αποτελούμενη από αναγνωρισμένους επιστήμονες έχοντες γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3685/2008.
Η Ε.Εσ.Α. αξιολογεί το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., με βάση το διαθέσιμο έντυπο υλικό και πραγματοποιώντας μια σειρά από συναντήσεις με τους διδάσκοντες και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. Η Ε.Εσ.Α. καταγράφει τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις της σε έκθεση την οποία παραδίδει στο Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και στον Πρόεδρο του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ..

Άρθρο 19
Θέματα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και Πνευματικών Δικαιωμάτων

Οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. για κρίση και λήψη σχετικών αποφάσεων. Σε περιπτώσεις παραπτώματος ιδιάζουσας βαρύτητας η Σ.Ε. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. προτάσεις για την αντιμετώπιση του θέματος. Ως τέτοια θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβασης των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από Μ.Φ. κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
Ειδικότερα, κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, απαγορεύεται με ποινή ακύρωσης ή και διαγραφής. Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. κατά την υποβολή των εργασιών τους και πριν την υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα εξής: «είμαι αποκλειστικός/ή συγγραφέας της παρούσας Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία».
Σε περίπτωση όπου Μ.Φ. εν γνώσει του δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ., με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 20
Παράρτημα Διπλώματος

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 3374/2005, το Π.Μ.Σ. οφείλει να οργανώσει το πρόγραμμά του με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του νόμου 3374/2005, στο Μ.Δ.Ε. που χορηγείται από το Π.Μ.Σ. επισυνάπτεται υποχρεωτικά παράρτημα διπλώματος. Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 21
Μεταβατικές Διατάξεις

Οποιοδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό του Π.Μ.Σ. ή στην Ι.Υ.Α., θα παραπέμπεται στην Γ.Σ.Ε.Σ. ή και στην Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος, κατά περίπτωση.