Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητής Καραφύλλης Αθανάσιος

Καθηγητής Κόκκινος Κωνσταντίνος

Καθηγήτρια Ρόκκα Αγγελική

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βεργέτη Μαρία

Αναπληρωτής Καθηγητής Γιαγκουνίδης Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Μακρής Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγήτρια Κουγιουρούκη Μαρίνα

Επίκουρος Καθηγητής Παπαδόπουλος Συμεών

Επίκουρος Καθηγήτρια Στραβάκου Πελαγία